Gå til sideindhold

Pædagogisk grundlag

 

STU, der betyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, er en uddannelsesform i Danmark designet for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Det pædagogiske grundlag for vores  STU er baseret på en individualiseret tilgang, hvor uddannelsen skræddersys til den enkelte elevs behov, interesser og udviklingspotentiale. Målet er at styrke vores elevers personlige, sociale og faglige kompetencer for at forberede dem bedst muligt til voksenlivet og et selvstændigt liv.

 

Nærmeste Udviklingszone

Begrebet "nærmeste udviklingszone" stammer fra den russiske psykolog Lev Vygotskys teori og refererer til det område, hvor en elev kan udføre opgaver med støtte fra en underviser, men endnu ikke kan udføre dem alene. I STU bruges denne teori til at planlægge undervisningen, således at eleverne hele tiden udfordres på et niveau, hvor de kan opnå succes med den rette vejledning. Dette hjælper med at fremme elevernes læring og udvikling gradvist, i takt med at deres færdigheder og selvtillid øges.

 

Selvstændighed

En af de centrale målsætninger i vores STU er at øge elevernes selvstændighed. Dette omfatter i høj grad  evnen til at klare dagligdags opgaver og træffe beslutninger om eget liv. Vores undervisere arbejder på at opbygge elevernes selvtillid og selvværd, samt give dem værktøjer og strategier til at håndtere udfordringer selvstændigt. Dette kan inkludere alt fra personlig hygiejne og praktiske opgaver til transport og planlægning af dagligdagen samt strategier dertil. Vi har forskellige projekter med formål at fremme vores elevers deltagelse i ungdomslivet udenfor vores trygge rammer på STU. Roskilde festival er en stor del af vores skema året igennem, hvor vi organiserer vores elever deltager i frivilligt arbejde på lige fod med andre unge og optjener til et armbånd til festivallen. Vi tager sammen på festival og hører musik og synger med sammen med alle de andre mange tusinde unge. Det er en stor begivenhed og selvom det er med de nødvendige hensyn oplever vores unge at være en del af noget større og først og fremmest et ungdomsliv.

 

Relationer

Relationer spiller en afgørende rolle i vores STU. Positive og støttende relationer mellem elever og undervisere  er essentielle for at skabe et trygt og motiverende læringsmiljø. Relationer til jævnaldrende er også vigtige, da de kan bidrage til social udvikling og inklusion. STU Egedal lægger vægt på at fremme samarbejde, empati og respekt i alle interaktioner, hvilket hjælper eleverne med at udvikle sociale færdigheder, som er nødvendige for at navigere i voksenlivet og i samfundet generelt.

 

Sidemandsoplæring

Sidemandsoplæring, også kendt som "peer learning" eller "peer tutoring," er en metode, hvor vores elever lærer af hinanden under vejledning af vores undervisere. Denne tilgang udnytter de ressourcer og erfaringer, som eleverne selv har, det sker i et sprog og en kontekst, som er tættere på elevernes egne oplevelser. Sidemandsoplæring kan også styrke fællesskabet og solidariteten mellem eleverne, da de oplever at kunne hjælpe hinanden og lære sammen. Derudover er vores undervisere altid selv aktiv deltagende i undervisningen, og dermed går forrest og støtter.

 

STU's pædagogiske grundlag er bygget på en holistisk og individualiseret tilgang, hvor målet er at støtte eleverne i deres samlede udvikling. Ved at anvende teorier som nærmeste udviklingszone, fremme selvstændighed, bygge stærke relationer og implementere sidemandsoplæring, skabes der en dynamisk og støttende læringsmiljø, som hjælper eleverne til at nå deres fulde potentiale.

Samtaler er en central komponent i vores  pædagogiske praksis. Disse samtaler bidrager til at skabe en individuel og helhedsorienteret hverdag på skolen for hver elev. Der er flere typer samtaler, som alle spiller en vigtig rolle i at støtte elevernes udvikling og trivsel.

 

Individuelle Samtaler

Individuelle samtaler mellem eleven og kontaktunderviser er grundlæggende for at forstå den enkelte elevs behov, mål og udfordringer. Disse samtaler giver underviseren mulighed for at tilpasse undervisningen og støtte til den enkelte elevs udviklingsniveau og personlige mål. Samtalerne kan dreje sig om alt fra faglige emner til personlige og sociale forhold, og de bidrager til at bygge tillid og en stærk relation mellem elev og underviser. Samtaler opmuntrer eleverne til at tænke over deres egne oplevelser, handlinger og læring. Disse samtaler hjælper eleverne med at udvikle selvindsigt og metakognitive færdigheder, hvilket er vigtigt for deres langsigtede udvikling og selvstændighed. Ved at reflektere over deres egne fremskridt og udfordringer kan eleverne blive mere bevidste om deres styrker og områder, hvor de har brug for yderligere støtte.

Samtalerne vil også fokusere på elevens fremtidige muligheder i arbejdslivet, forstå kravene til forskellige erhverv, og udvikle de nødvendige færdigheder og kvalifikationer. Underviserne arbejder sammen med eleverne for at identificere interesser og styrker.

 

Udviklingssamtaler

Udviklingssamtaler er mere strukturerede samtaler, der finder sted med jævne mellemrum. Formålet med disse samtaler er at evaluere elevens fremskridt, sætte nye mål og justere forløbsplanen efter behov. Disse samtaler involverer ofte også forældre eller værger, og nogle gange andre relevante fagpersoner, for at sikre en helhedsorienteret tilgang til elevens uddannelse og trivsel.

 

Sociale Samtaler

Sociale samtaler handler om at støtte eleverne i deres sociale udvikling og evne til at danne relationer. Pædagoger hjælper eleverne med at navigere sociale situationer, løse konflikter og opbygge sociale færdigheder. Disse samtaler kan foregå både individuelt og i små grupper, og de er med til at fremme et positivt og inkluderende læringsmiljø.

 

 Senest opdateret 29.05.2024 12:42 af RS
Apricore logo